KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW ALIFF SP. Z O.O. SP.K.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW ALIFF SP. Z O.O. SP.K.


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO), ALIFF Sp. z o.o. Sp.k. informuje niniejszym iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ALIFF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Smardzowie (Smardzów 2B, 56-400 Oleśnica), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 455361, e-mail: sekretariat@aliff.pl, zwana dalej Administratorem;
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora w celu zawarcia i wykonania umowy, w tym w celach podatkowych, w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń na drodze sądowej lub obrony przed takimi roszczeniami, jak również w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i ochrony mienia w obiekcie należącym do Administratora;
 3. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana stanowi art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz f RODO;
 4. Administrator nie udostępnia Pani/Pana danych osobowych żadnym podmiotom trzecim, za wyjątkiem przypadków gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego;
 5. Administrator może powierzyć przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w imieniu Administratora innemu podmiotowi, wyłącznie w drodze umowy zawartej na piśmie (np. hostingodawcy);
 6. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych przysługuje wyłącznie osobom upoważnionym przez Administratora;
 7. Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
 8. Administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe przez okres obowiązywania umowy, a następnie dla celów podatkowych oraz w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń na drodze sądowej lub obrony przed takimi roszczeniami – przez okres 6 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została zawarta umowa, zaś Pani/Pana dane zarejestrowane w formie elektronicznej w postaci zapisu obrazu z monitoringu wizyjnego – przez okres nie przekraczający 3 miesięcy;
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a ich niepodanie uniemożliwi zawarcie i/lub wykonanie umowy;
 10. W każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, żądanie ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania. Jest Pani/Pan również uprawniona/y do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku podejrzenia, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Administratora z naruszeniem przepisów prawa;
 11. Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania;
 12. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w tym w celu realizacji przez Panią/Pana uprawnień o których mowa w pkt 10 powyżej,  proszę się kontaktować pod adresem e-mail: sekretariat@aliff.pl.